Είστε εδώ : Αρχική www.chevrolet.gr
Ôçë.: / Fax: 22310-35833
 
Á. & É. Ãêëáôæïýíçò Ï.Å. 3ï ÷ëì. Í.Å.Ï. Ëáìßáò - Áèçíùí, Ëáìßá, TK : 35 100
  Αρχική
      Χάρτης
      Service
      Test Drive
      Προσφορές
    Μεταχειρισμένα
      Επικοινωνία

Á. & É. ÃÊËÁÍÔÆÏÕÍÇÓ Ï.Å.

Ç åôáéñåßá Á. & É. Ãêëáíôæïýíçò Ï.Å.  åßíáé ìßá óýã÷ñïíç ïëïêëçñùìÝíç ìïíÜäá CHEVROLET óôçí Ëáìßá  (3ï ÷ëì Í.Å.Ï. Ëáìßáò - Áèçíþí, 35 100 Ëáìßá) ç ïðïßá Üñ÷éóå ôçí ëåéôïõñãßá ôçò ôï 2009.

Ç ïëïêëçñùìÝíç ìáò ìïíÜäá ðåñéëáìâÜíåé:

  • ÐùëÞóåéò áõôïêéíÞôùí
  • ÁíôáëëáêôéêÜ
  • ÁîåóïõÜñ
  • Service
  • Öáíïðïéåßï
  • Âáöåßï


Óôçí "Á. & É. Ãêëáíôæïýíçò Ï.Å." ôï Ýìðåéñï êáé Üñôéá åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü ìáò âñßóêåôáé óôç äéÜèåóÞ óáò ãéá íá óáò åîõðçñåôÞóåé, åíþ åßíáé Ýôïéìï íá óáò ðñïóöÝñåé áîéüðéóôåò ëýóåéò ïé ïðïßåò éêáíïðïéïýí áðüëõôá ôéò áíÜãêåò óáò. Åðßóçò ìðïñåßôå íá áðïêôÞóåôå üëá ôá íÝá ìáò ìïíôÝëá ìå ôïõò ðéï åõíïúêïýò üñïõò ôçò áãïñÜò, áíôáëëÜóóïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôï ðáëéü óáò áõôïêßíçôï ìå Ýíá êáéíïýñãéï Chevrolet.

         
Copyright © Chevrolet. All rights reserved powered by microsense